Onze school vindt het belangrijk om ook de ouders actief te betrekken bij het schoolgebeuren. Voor de leerlingen van het eerste jaar is het een grote stap van het basis- naar het secundair onderwijs. Vaak zijn er heel wat vragen over het reilen en zeilen op campus Impuls. Daarom wordt voor de ouders van het eerste jaar een algemene infoavond georganiseerd. Op die avond wordt het voltallige pedagogisch- en psychologisch team voorgesteld en wordt er meer uitleg gegeven over de organisatie van de school en de specifieke klaswerking.

Het eerste aanspreekpunt voor de leerlingen en de ouders is de verantwoordelijke psycholoog en/of de klassenleraar. Bij hem of haar kan men terecht voor vragen, problemen of gewoon een gesprek. Het eerste aanspreekpunt voor leerlingen en ouders is de klassenleraar.

De schoolagenda is een belangrijk communicatiemiddel tussen de school en de ouders. Men vindt er informatie over het lesrooster, de behandelde leerstof, te kennen lessen en te maken taken, maar ook mededelingen, evaluaties van taken en toetsen, …. Hij dient wekelijks nagekeken en ondertekend te worden door de ouders.

Dan zijn er ook de rapporten om de ouders op de hoogte te houden van de schoolse prestaties van hun kinderen. Op het rapport noteert de klassenleraar een algemene commentaar van de klassenraad. De rapportering van het dagelijks werk gebeurt op vaste tijdstippen die terug te vinden zijn op de jaarkalender. Afhankelijk van de studierichting en het leerjaar wordt twee of voor sommige vakken en studiejaren driemaal per jaar een examenperiode georganiseerd. De resultaten worden meegedeeld via een trimestrieel/semestrieel rapport.

De ouders worden twee- tot driemaal per schooljaar uitgenodigd voor een individueel oudercontact om de resultaten van hun kind te bespreken met de klassenleraar, de vakleerkrachten, de studiecoach, de psycholoog, de directie en/of het CLB.

Wanneer er zich een dringend probleem stelt of wanneer de ouders nood hebben aan een gesprekbuiten de geplande oudercontacten kan er steeds telefonisch of via mail contact gemaakt worden.

In de eerste graad worden alle vak mappen op school gehouden. Er wordt gewerkt met een communicatie map. Het doel van deze map is dat er een gerichte communicatie ontstaat tussen de campus, de ouders en de leerling. Deze map, de agenda én eventueel een leerboek (voor het studeren van de lessen) zijn in principe de enige zaken die in de boekentas/rugzak van de leerling moeten zitten.

Vanaf het 3de jaar wordt dit afgebouwd. De vak mappen worden thuis gehouden. Bovendien wordt via een specifiek stappenplan aangeleerd om de juiste cursussen mee te brengen naar school. De cursussen worden bewaard in een heen- en weer map.

Vanaf het 4de jaar krijgen de leerlingen meer zelfstandigheid om zich te kunnen integreren in het gewoon secundair onderwijs.

De ouders worden ook uitgenodigd op diverse activiteiten die vrijblijvend zijn, maar toch interessant om eens op een informele manier te spreken met het pedagogisch team, de directie, de psychologen of andere ouders.

Wie als ouder graag betrokken wordt in het schoolbeleid, kan lid worden van de IMPULSVRIENDEN. Samen met de directie worden er problemen besproken en wordt er gezocht naar een constructieve oplossing.