Sinds enkele jaren hebben we een leerstoornissenbeleid opgestart op Campus Impuls. Er werd hiervoor een visie uitgewerkt die als doel heeft de leerlingen met leerstoornissen te begeleiden in hun schoolloopbaan. Jongeren met leerstoornissen kunnen echter moeilijk met elkaar vergeleken worden. Een individuele afstemming is dus meer dan noodzakelijk. Als school hechten we hieraan heel veel belang.

We maken daarom gebruik van de term sticordi-maatregelen. Het is een term die alle maatregelen omvat die de ouders en leerkrachten nemen om de (negatieve) gevolgen van hun leerprobleem in te perken en de slaagkansen te vergroten. Er zijn ontzettend veel mogelijke maatregelen die leerkrachten kunnen bieden. Dus om wat meer overzicht en orde te geven, worden ze gegroepeerd in 4 soorten:

  • Stimulerende maatregelen: maatregelen ter ondersteuning van het zelfbeeld van het kind en de jongere of een specifieke begeleidingsaanpak.
  • Compenserende maatregelen: maatregelen die extra hulpmiddelen ter beschikking stellen.
  • Relativerende maatregelen: maatregelen die de te zware didactische eisen voor een kind of jongere met leerstoornissen reduceren tot een normaal tolerantieniveau.
  • Remediërende maatregelen: maatregelen die het leerprobleem op een directe manier aanpakken via taakgerichte instructie en training.
  • Dispenserende maatregelen: maatregelen die het kind of de jongere vrijstellen van te stresserende en frustrerende onderwijsleersituaties.

Enkel geattesteerde leerlingen hebben recht op deze sticordimaatregelen. Maar in samenspraak met de campus directeur, pedagogisch coördinator, verantwoordelijke psychologen / orthopedagogen en het begeleidende vakleerkrachten kunnen ook niet geattesteerde problemen opgevolgd en besproken worden. Indien een doorverwijzing voor attestering noodzakelijk is, zal elk kind en ouder hierin ondersteund worden.

In samenspraak met de ouders, leerling en leerkracht wordt een individueel plan opgesteld door de begeleidende psycholoog / orthopedagoog van de school. De sticordimaatregelen die een hulpmiddel zijn voor de leerling worden opgelijst en besproken met de leerling, de vakleerkrachten en de ouders. Deze maatregelen hebben uiteraard geen invloed op het diploma van de leerling.